Jaki jest Twój wzrost:
170 cm

KONKURS

Regulamin konkursu „Rower na Gwiazdkę”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1.

Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu


1. Organizatorem konkursu „Rower na Gwiazdkę” (dalej: „Konkurs”) jest firma Adam, Adam Ziętek z siedzibą przy Muchy 56, 63-524 Czajków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 514-020-36-74, REGON: 251613219,(dalej: „Organizator”).
2. Koordynatorem Konkursu odpowiedzialnym za jego obsługę techniczną, w tym kontakt z Uczestnikami Konkursu, jest Artur Klich.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram. Serwisy Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisów społecznościowych Facebook czy Instagram. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.

§ 2.

Czas trwania Konkursu


1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.11.2022 r. o godz. 12:00 i zakończy się w dniu 06.12.2022r. o godzinie 12:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
2. Zgłoszenia konkursowe, o którym mowa w §5 ust. 2 Regulaminu, należy nadsyłać do dnia 06.12.2022 r. do godziny 11:59.
3. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do dnia 09.012.2022r., w formie oznaczenia zwycięskich profili, pod postem konkursowym lub na relacjach/stories.

§ 3.

Komisja konkursowa


Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie


1. W K onkursie mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (w tym: Koordynatora), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana postanowieniami Regulaminu i je akceptuje.
5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook i/lub Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu tychże serwisów (dalej: „Profil”). Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.    

§ 5.

Zasady i przebieg Konkursu


1. Konkurs jest przeprowadzony na tablicach fanpage Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/stormbikelove/ (dalej: „Fanpage”).
2. Aby przystąpić do Konkursu Uczestnik powinien:
• Udostępnij pod postem konkursowym zdjęcie rysunku (wykonanego dowolną techniką)autorstwa Twojego dziecka, na którym przedstawi on/ona najpiękniejszą choinkę - taką, pod którą chciałby/chciałaby znaleźć rowerowy prezent.
3. Zamieszczenie komentarzy z zadaniami konkursowymi oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika (jego imienia i nazwiska). Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń.
4. Do Konkursu mogą zostać dopuszczone jedynie Zgłoszenia:
   a. związane z tematyką Konkursu,
   b. spełniające warunki, o których mowa w ust 5 poniżej,
   c. co do których Uczestnik posiada pełne prawa autorskie,
   d. niezawierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich.
   e. dopuszczalne formy zgłoszeń: zdjęcie
5. Uczestnik oświadcza, że opublikowane przez niego Zgłoszenie nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
6. Komisja dokona oceny Zgłoszeń, uwzględniając w szczególności ich poprawność, a także oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 1 (słownie: jedno) zwycięskie Zgłoszenie, które zostanie nagrodzone. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 5 (słownie: pięc) dni roboczych od daty zakończenia Konkursu w komentarzu pod postem konkursowym oraz w relacji na Instagramie.
7. Zwycięzca, w ciągu 3 (słownie: trzy) dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej jest zobowiązany wysłać za pośrednictwem wiadomości w portalu Instagram swoje dane:
   – Imię i nazwisko,
   – miejsce zamieszkania,
   – telefon,
   – adres e-mail
które są niezbędne do wydania Nagrody.
8. Zwycięzca, po otrzymaniu informacji o wygranej:
1) powinien potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zleceniodawcę w celu rozstrzygnięcia Konkursu i wysłania nagrody (przesłanie danych, o których mowa w punkcie 7 oznacza wyrażenie dorozumianej zgody na ich przetwarzanie),
2) wyrazić zgodę na publikację zwycięskiego Zgłoszenia konkursowego wraz informacją o jego autorze – ze wskazaniem imienia i nazwiska na stronie głównej (tablicy) fanpage Organizatora. Poprzez wysłanie oświadczenia za pośrednictwem wiadomości w portalu Instagram. Przykładowa treść oświadczenia może wyglądać następująco:
„Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Konkursu - „Rower na Gwiazdkę”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Firma Adam,Adam Ziętek z siedzibą przy Muchy 56, 63-524 Czajków, NIP: 514-020-36-74, REGON: 251613219 w celu przeprowadzenia Konkursu „Rower na Gwiazdkę”.
Wyrażam zgodę na publikację mojego zgłoszenia konkursowego ze wskazaniem mojego imienia i nazwiska na stronie głównej (tablicy) fanpage Organizatora.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”.
9. Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na postanowienia regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu uniemożliwia wzięcie w nim udziału.
10. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego danych, o których mowa w ustępie poprzednim, skutkują utratą prawa do Nagrody, pozostaje ona wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 6.

Nagrody


1. Nagrodą w Konkursie jest:
   • dziecięcy rower marki Storm Belle 20
2. Podatek od nagrody głównej uiszcza w imieniu nagrodzonego Firma Adam, Adam Ziętek z siedzibą przy Muchy 56, 63-524 Czajków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 514-020-36-74, REGON: 251613219;
3. Uczestnik konkursu nagrodzony nagrodą główną, zobowiązany jest do podania wszelkich niezbędnych informacji, które umożliwią odprowadzenie podatku od nagrody.
4. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody (dalej: „Dodatkowa Nagroda Pieniężna”), o ile wartość nagrody przekroczy ustawowy próg zwolnienia podatkowego.
Nagroda i Dodatkowa Nagroda Pieniężna zwane są dalej łącznie „Nagrodą”.
5. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca zgadza się, że kwota Dodatkowej Nagrody Pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
6. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać, za pośrednictwem wiadomości w portalu Facebook lub Instagram, w przeciągu 5 (słownie: pięciu) dni od otrzymania wiadomości o wygranej zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu, informacje niezbędne w celu wydania Nagrody tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon oraz adres e-mail.
7. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowych danych, o których mowa w ustępie poprzednim, skutkują utratą prawa do Nagrody, pozostaje ona wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
8. Nagrodę prześle Organizator kurierem w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od otrzymania od Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych na podany przez Zwycięzcę adres.
9. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
10. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności, w tym przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

§ 7.

Prawa i obowiązki Organizatora


1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
   a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
   b. są niepełnoletni;
  c. jeżeli w stosunku do ich Zgłoszenia zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, których zasadność została uprawdopodobniona, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej w Zgłoszeniu lub naruszenia prac autorskich.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
3. Czynności techniczne związane z przeprowadzeniem Konkursu i rozpatrzeniem reklamacji Organizator może powierzyć Koordynatorowi.

§ 8.

Przetwarzanie danych osobowych


• Administratorem danych osobowych Uczestników jest Firma Adam, Adam Ziętek z siedzibą przy Muchy 56, 63-524 Czajków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 514-020-36-74, REGON: 251613219.
• Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do:
• Przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO” polegającym na przyjęciu zgłoszenia do Konkursu, ustaleniu wyników Konkursu, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu;
• W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe w celu rozliczenia Konkursu) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz;
• prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
• Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.
• Dane laureata Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 31 dni, licząc od dnia odebrania nagrody - z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).
• Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
• Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.
• Na potrzeby realizacji Konkursu Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: Organizatorowi i Koordynatorowi w celu Przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu.
• Uczestnikom przysługuje prawo do:
   a. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
   b. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
   c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
   d. przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
   e.złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
• Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
• Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres powołanego u Organizatora Inspektora Ochrony Danych, pod adres e-mail: dawid.migda@stormrowery.pl

§ 9.

Reklamacje


1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu (decydująca jest data wpływu).
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem „Rower na Gwiazdkę” na adres Koordynatora lub poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, której adresatem jest fanpage Storm na portalu Facebook lub Instagram podając w tytule wiadomości „Rower na Gwiazdkę”.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§ 10.

Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem: https://stormrowery.pl/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników i nie wpływanie na przebieg Konkursu.
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
3. Konkurs nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba, że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2022 r.

Polityka prywatności Regulamin Kontaktcopyright © 2022 by www.StormRowery.pl
Imagoart